La grafomotricitat

títol grafo-h.jpg

La grafomotricitat per mi es  fonamental treballar-la en l’etapa d’educació infantil i crec que les típiques fitxes de grafomotricitat que feia jo a l’escola quan era petita són perfectament complementàries amb activitats més novedoses per treballar la motricitat fina dels infants. L’article d’avui està dedicat a la grafomotricitat i espero que us sigui d’utilitat.


 

 

Para mí, es fundamental trabajar la grafomotricidad en la etapa de educación infantil y, creo que las típicas fichas de grafomotricidad que hacía yo en la escuela cuándo era pequeña son perfectamente complementarias con actividades más novedosas para trabajar la motricidad fina de los niños. El artículo de hoy está dedicado a la grafomotricidad y espero que os sea de utilidad.

GRAFOMOTRICITAT 

En l’annex del RD 1630/2006 pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació Infantil, en l’apartat corresponent a l’àrea de llenguatges: comunicació y representació, en els continguts referents al bloc 1: llenguatge verbal i en l’apartat referent a l’aproximació a la llengua escrita, es mencionen els següents continguts vinculats a la grafomotricitat:

 • Aproximació a la llengua escrita com a mitja de comunicació, informació i diversió.
 • Interès per explorar alguns dels seus elements.
 • Diferenciació entre les formes escrites i altres formes d’expressió gràfica.
 • Interès y disposició per l’ús d’algunes convencions del sistema de la llengua escrita, com la linealitat, orientació i organització de l’espai i, gust per produir missatges amb traços cada vegada més precisos i llegibles.

“La grafomotricitat és un terme referit al moviment gràfic realitzat amb la mà al escriure (graf=escriptura; motriu= moviment). El desenvolupament grafomotriu del nen té com a objecte fonamental completar i potenciar el desenvolupament psicomotor a través de diferents activitats “ (Paris).

Segons Paris, l’objectiu de la grafomotricitat es que el nen adquireixi les habilitats necessàries per arribar a expressar-se mitjançant signes escrits, a partir d’exercicis que li permetin un major domini del avantbraç, el canell, la mà i sobretot, els dits.

títol grafo-hLa grafomotricitat té com a objecte, l’anàlisi dels processos que intervenen en la realització de les grafies, així com, la manera en que aquests processos poden se automatitzats, el resultat dels quals respon a factors de fluïdesa, harmonia tònica, rapidesa i llegibilitat.

“La grafia és el traç resultant d’un moviment, si l’individu és capaç de repetir el traç de manera idèntica és perquè l’ha interioritzat. […]. En la realització de les grafies ens trobem amb la incidència d’aspectes cognitius afectius i psicomotors, del propi subjecte en situació d’escriure” (Molina).

“La grafomotricitat és una fase prèvia a l’escriptura, ja que suposa l’entrenament per la realització de moviments bàsics que formen part de la correcta direccionalitat i traç de les lletres” (Molina).

En l’aprenentatge i/o adquisició de les habilitats grafomotores es comença per el traç gairebé lliure, cosa que permet al infant dominar l’espai i adquirir destresa amb diferents utensilis (esponges, guixos, pinzells, retoladors, llapis gruixut, etc.), i de manera progressiva s’introdueixen les pautes amb traços dirigits i l’ús del llapis convencional.

Les activitats de grafomotricitat estan dirigides a aconseguir un control grafomotor dels traços gràfics perquè els infants aprenguin els moviments bàsics i evitin moviments inútils. També permeten prevenir anomalies posteriors de l’escriptura, tals com els girs invertits, la direcció del text, la pressió del llapis al escriure, etc.

Hi ha molts tipus d’activitats de grafomotricitat, però és important seguir aquesta graduació:

 • Línies rectes: primer traç horitzontal d’esquerra a dreta i posteriorment, traç vertical.
 • Cercles i semicercles
 • Exercicis combinats
 • Garlandes

graf-rectes-h

En aquesta entrada us facilito un recull de fitxes de grafomotricitat que corresponen al primer graó de les activitats de grafomotricitat, és a dir, les línies rectes:  grafomotricitat 1 – linies rectes – horitzontal

Bibliografia:

Molina Prieto, R. ( 2009, marzo). Evolución de la grafomotricidad. Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas, nº 16. Recuperat de http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/REMEDIOS_MOLINA_2.pdf

Paris, E. ( 2011, 13 de juliol). ¿Qué es la grafomotricidad y para qué sirve? Bebes y más.  Recuperado de http://www.bebesymas.com/desarrollo/que-es-la-grafomotricidad-y-para-que-sirve

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre. Boletín Oficial del Estado, nº 4, 474-482. Recuperat de http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf
GRAFOMOTRICIDAD

En el anexo del RD 1630/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, en el apartado correspondiente al área de lenguajes: comunicación y representación, en los contenidos referentes al bloque 1: lenguaje verbal y en el apartado referente a la aproximación a la lengua escrita se mencionan los siguientes contenidos vinculados a la grafomotricidad:

 • Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.
 • Interés por explorar algunos de sus elementos.
 • Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
 • Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua escrita como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.

“La grafomotricidad es un término referido al movimiento gráfico realizado con la mano al escribir (“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento). El desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades” (Paris).

Según Paris, el objetivo de la grafomotricidad es que el niño adquiera las habilidades necesarias para que llegue a expresarse por medio de signos escritos, mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos.

La grafomotricidad tiene como objetivos, el análisis de los procesos que intervienen en la realización de las grafías, así como, la forma en que estos procesos pueden ser automatizados, el resultado de los cuáles responde a factores de fluidez, armonía tónica, rapidez y legibilidad.

“La grafía es el trazo resultante de un movimiento, si un individuo es capaz de repetir el trazo de manera idéntica es porque lo ha interiorizado. […]. En la realización de les grafías nos encontramos con la incidencia de aspectos cognitivos, afectivos y psicomotores, del propio sujeto en situación de escribir” (Molina).

“La grafomotricidad es una fase previa a la escritura, ya que supone el entrenamiento para la realización de movimientos básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazo de las letras” (Molina).

En el aprendizaje y/o adquisición de las habilidades grafomotrices se empieza por el trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el espacio y adquirir soltura con diferentes utensilios básicos (esponjas, tizas, pinceles, rotuladores, lápiz grueso, etc.) y de manera progresiva se van introduciendo las pautas con trazos dirigidos y el uso del lápiz convencional.

Las actividades de grafomotricidad están dirigidas a conseguir un control grafomotor de los trazos gráficos para que los niños aprendan los movimientos básicos y eviten movimientos inútiles. También permiten prevenir anomalías posteriores de la escritura, tales como los giros invertidos, la dirección del texto, la presión del lápiz al escribir, etc.

Hay muchos tipos de actividades de grafomotricidad, pero es importante seguir esta graduación:

 • Líneas rectas: primero el trazo horizontal de izquierda a derecha y posteriormente, el trazo vertical.
 • Círculos y semicírculos
 • Ejercicios combinados
 • Guirnaldas

graf-rectes-h.jpgEn esta entrada facilito unes cuantas fichas de grafomotricidad que corresponden al primer grupo de actividades de grafomotricidad, en concreto, a las líneas rectes horizontales.

grafomotricitat 1 – linies rectes – horitzontal

 

Bibliografía:

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre. Boletín Oficial del Estado, nº 4, 474-482. Recuperado de http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf

Molina Prieto, R. (2009, marzo). Evolución de la grafomotricidad. Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas, nº 16. Recuperado de http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/REMEDIOS_MOLINA_2.pdf

Paris, E. (2011, 13 de julio). ¿Qué es la grafomotricidad y para qué sirve? Bebes y más.  Recuperado de http://www.bebesymas.com/desarrollo/que-es-la-grafomotricidad-y-para-que-sirve

títol grafo-h

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s